มรภ.วไลยอลงกรณ์ MOU บริษัท โซเด็กซ์โซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 25 มีนาคม 2565

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ลงนามความร่วมมือกับ นายสราวุฒิ ตันติประสุต Head of Operations Corporate Services & Healthcare, Thailand บริษัท โซเด็กซ์โซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีเนื้อหาในการ ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของนักศึกษา ด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร พร้อมทั้งศึกษาดูงาน เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการ ส่วนงานโภชนบริการ โภชนบำบัด และงานอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสามารถร่วมงานกับบริษัทได้ทันที เมื่อสำเร็จการศึกษา และร่วมพัฒนาทรัพยากรด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนการฝึกอบรมวิชาการ สัมมนาวิชาการ และการวิจัยอีกด้วย โดยจัดการลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#http://info.vru.ac.th/?p=3521

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226180

Translate »