คณะมนุษยศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ จับมือ MOU ทางด้านวิชาการ ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จัดบันทึกความร่วมมือทางวิชาการการบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับการศึกษา คุณภาพการวิจัยพัฒนาบุคลากรและชุมชน ระหว่าง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นแนวทางในการร่วมมือเกี่ยวกับประเด็นการจัดการศึกษา บูรณาการด้านงานวิจัย สนับสนุนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการวิจัยร่วมกันระหว่างศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานวิจัยตามหลักการทางวิชาการและมีความร่วมมือในการทำวิจัยระหว่างหน่วยงาน ซึ่งมีระยะการดำเนินงาน 3 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ลงนามท่านที่ 1 และ นางประภา ปานนิตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก#http://info.vru.ac.th/?p=3443#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร#www.vru.ac.th#http://pr.vru.ac.th#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223301

Translate »