อบรมผู้ตัดสินวอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติ

วันที่ 25 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีกล่าวต้อนรับผู้ตัดสินกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาดนานาชาติ โซนอาเซียน โดยมีนายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเล่ย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ณ ห้องจงกลนี ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

http://info.vru.ac.th/?p=3903

#VALAYA

#Visionaryเป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์

#Activenessทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์

#Liketolearnสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#Adaptiveปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Yieldsสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#AcceptanceandFriendlinessเป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223300

Translate »