การผลิตสื่อวีดิทัศน์โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ 15 มีนาคม 2565ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ตรวจเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน การผลิตสื่อวีดิทัศน์โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ ห้อง SLB 303 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร#www.vru.ac.th#http://pr.vru.ac.th#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น#http://info.vru.ac.th/?p=3451

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226176

Translate »