มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กำหนดการ ขั้นตอนวิธีการคัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยการสอบปฏิบัติ เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (อาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่น)

JOB25

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1124680

Translate »