โครงการ “สร้างการรับรู้ และปฏิบัติตามมาตรการที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ตามO 42

วันที่ 24 มีนาคม 2565 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ประธานเปิดการโครงการ “”สร้างการรับรู้ และปฏิบัติตามมาตรการที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ตามO 42 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในการทำงานผ่านค่านิยม VALAYA” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างกระบวนการรับรู้ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยต่อการดำเนินงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ร่วมกันระดมความคิด วิเคราะห์ผลการดำเนินงานทรัพยากรบุคคลในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยเป็นการอบรมให้กับผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งได้จัดการอบรม ณ ห้อง SLB 302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223251

Translate »