ขอเชิญชวนนักศึกษา ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-16.00น ในรูปแบบออนไลน์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223295

Translate »