มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Indonesian University Committee Visit VRU To Discuss The Ongoing Collaborative Events And MoU.

On January the 27th, 2023, a group of lecturers from Indonesian University visited Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage, to discuss the ongoing coorpotative project with Assoc. Prof. Dr. Sombat Kotchasit, Acting President of VRU, having Dr. Evi Triandini, ITB STIKOM (Bali), Asst. Prof. Padma Nyoman Crisnapati, lecturer, ITB STIKOM Bali, Assoc. Prof. Husni Teja Sukmana, Ph.D, Suarif Hidayatullah, UIN Senior Lecturer, Assoc. Prof. Yusuf Durachman, M.IT, Ph.D, Suarif Hidayatullah, UIN Senior Lecturer, and Asst. Prof. Elang Parikesit, Senior Lecturer of Sanata Dharma University, as partners to sign in a student and lecturer exchange MOU with STIKOM, Bali University. The collaboration activity will be held between October – November of 2023, having Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage as the host, STIKOM also gave the privilage for VRU as the first books publisher with additional of 50% discount in publishing cost.

The meeting was held in Valaya meeting room, third floor, the 100th year building.

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1123321

Translate »