คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน ๑ อัตรา

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1227135

Translate »