การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 20 ธันวาคม 2564
ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม SLB 603 ชั้น 6  อาคารเรียนรวมสังคม   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ (Zoom meeting)
#Activenessทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์
#Liketolearnสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#Adaptiveปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#www.vru.ac.th
#http://pr.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
#http://info.vru.ac.th/?p=3129
Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223241

Translate »