กิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน จากการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ GPAS 5 Steps

วันที่ 28 มีนาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน จากการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ GPAS 5 Steps ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น #http://info.vru.ac.th/?p=3527

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225680

Translate »