อธิการบดี ให้โอวาทนักกีฬาฟุตบอลร่วมแข่งขันยูนิเวอร์ซิตี้ลีกครั้ง1

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ได้ให้โอวาทและอวยพรนักกีฬาฟุตบอล ในการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้ลีก ครั้งที่ 1 รอบคัดเลือกกลุ่มภาคกลาง โดยอธิการบดีได้กล่าวให้โอวาทตอนหนึ่งว่า “ให้ทำหน้าที่ของตนให้เต็มที่ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และให้ระวังรักษาตัวเองให้ดี นำความสำเร็จกลับมาให้มหาวิทยาลัย” โดยการแข่งขันครั้งนี้ ได้จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2565http://info.vru.ac.th/?p=3333#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร#www.vru.ac.th#http://pr.vru.ac.th#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226684

Translate »