การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “EdPEx”

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “EdPEx” ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 3 อาคาร 100 ปี#Activenessทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์#Liketolearnสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง#Adaptiveปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง#www.vru.ac.th#http://pr.vru.ac.th#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น#http://info.vru.ac.th/?p=3349

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223301

Translate »