เปิดรับลงทะเบียนหลักสูตร DL103 การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ การใช้งานระบบ VPN และการจัดการข้อมูลบรรณานุกรม

หลักสูตร DL103 อบรมฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย
เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 18 มีนาคม 2565
ลงทะเบียนได้ที่ >> https://forms.gle/rdsV9Bt34ACC2pLC9

สำนักวิทยบริการฯ ชวนนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร เข้าร่วมอบรม “การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และการใช้งานระบบ VPN และการจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรม”
เนื้อหาในการอบรม มีดังนี้

  • การสืบค้นฐานข้อมูล การใช้งานระบบ VPN การจัดการข้อมูลบรรณานุกรม
  • การช่วยแทรก การอ้างอิงภายในเนื้อหา การจัดทำรายการบรรณานุกรมท้ายบทความ

อบรมวันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-14.00 น. ผ่าน Zoom

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พร้อมให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

IamVALAYA V : Visionary เป็นผู้รอบรู้

A : Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225480

Translate »