การอบรมเชิงปฏิบัติ การจัดการความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking For knowledge Management)

วันที่ 30 มีนาคม 2565ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การจัดการความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking For knowledge Management) โดย คุณวิทูร วิริยพิพัฒน์ วิทยากร ณ ห้อง ประชุม SLB 602 ชั้น 6 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร#www.vru.ac.th#http://pr.vru.ac.th#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น#http://info.vru.ac.th/?p=3539

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246792

Translate »