ประกาศ เสนอยื่น ซองประมูล

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่งานบริหารทรัพย์สินและรายได้

ชั้น 1 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ถนนพหลโยธิน กม.ที่ 48 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2529 3063 , 0 2529 0674-7 , ต่อ 445

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226369

Translate »