ประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นางศิริรัตน์ ทงก๊ก ประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100ปปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์