นิเทศศาสตร์ จัดนิทรรศการ “Theater of Fantasy” โรงละครแห่งจินตนาการ

วันที่ 18 กันยายน 2566 ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี ประธานเปิดงานนิทรรศการนิเทศศาสตร์ ““Theater of Fantasy” โรงละครแห่งจินตนาการ โดยมี ผศ.อุทัย ยะรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รัตนา สีดี คณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษา ร่วมชมนิทรรศการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดทำการนำเสนอผลงานของนักศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต พร้อมทั้งสร้างประสบการณ์ การเรียนรู้ต่างๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ใกล้เคียงกับประสบการณ์จริง ส่งเสริมการแสดงออกที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้จัดและผู้ชม ซึ่งนิทรรศการดังกล่าว จัดขึ้น ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247007

Translate »