กิจกรรมศิลปะบำบัดใจ

กิจกรรมศิลปะบำบัดใจ

วันที่ 9 มีนาคม 2565 ผศ.ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดี ประธานเปิดการอบรมกิจกรรมศิลปะบำบัดใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมรักศิลปะ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และให้นักศึกษาเกิดทักษะการพัฒนาตนเอง ด้านทักษะการเข้าสังคมและอารมณ์ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ปิยังกูร ตันวิเชียร อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 63 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องอเนกทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226151

Translate »