สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญร่วมคัดเลือก และเลือกซื้อหนังสือ ในงาน ” กิจกรรมการคัดเลือก และเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ “

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ ร่วมคัดเลือก และเลือกซื้อหนังสือ ในงาน ” กิจกรรมการคัดเลือก และเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ ”

ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223297

Translate »