รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรปริญญาตรีภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรปริญญาตรีภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 13-30มิถุนายน พ.ศ. 2565

http://acad.vru.ac.th/about_acad/staff/news/1/news491.pdf

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1227127

Translate »