รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะชั่วคราว สายสนับสนุน (กรณีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บริหารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และศูนย์การศึกษาพัฒนา ความหลากหลาย ฯ) สังกัดศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225681

Translate »