มรภ.วไลยอลงกรณ์ ต้อนรับ มรภ.สุรินทร์ ศึกษาดูงานกองพัฒนานักศึกษา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ รศ.ดร.ฐิติพร พิชยกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้ศึกษาดูงาน นำโดย ผศ.พรรณราย คำโสภา รองอธิการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อยกระดับคุณภาพการพัฒนานักศึกษาของผู้นำนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา นอกจากนั้นได้เข้าชมหอนิทรรศราชภัฏ และศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อีกด้วย

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225649

Translate »