”ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอนด้วย Microsoft Teams รุ่น 1 ” โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม”ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอนด้วย Microsoft Teams รุ่น 1 ” โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยมีคุณนรินทร บุญแร่ Presales Microsoft Product บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายการทำ Work Shop ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

#http://info.vru.ac.th/?p=3743

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225295

Translate »