ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่าง ครั้งที่3/2565

ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่าง ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 3 มีนาคม 2565 รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล ประธานคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่าง ครั้งที่ 3/2565 โดยมีเรื่องเสนอเพื่อทราบ รายงานการทาบทาม นายทิวา ดอนลาว เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือ ณ ห้องประชุมเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247087

Translate »