ทุนการศึกษาจากรัฐบาลบรูไนดารุสซาลามสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 – 2567

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลบรูไนดารุสซาลามสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 – 2567 ในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโทในสถาบันการศึกษาของบรูไนดารุสซาลาม ประกอบด้วย

1. Universiti Brunei Darussalam (UBD)

2. Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA)

3. Universiti Teknologi Brunei (UTB)

4. Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB)

5. Politeknik Brunei (PB)

โดยจะเริ่มต้นการศึกษาในเดือนกรกฎาคม/สิงหาคม 2566 ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร ขั้นตอนการสมัครได้ที่เว็บไซต์

mfa.gov.bn/online-bdgs และสามารถยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

**********************************************************************

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1227128

Translate »