การแข่งขัน VEX IQ Rise Above Challenge ระดับมัธยมศึกษา

วันที่ 3 มีนาคม 2565รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี  เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  Robotics Challenge  การแข่งขัน VEX IQ Rise Above Challenge ระดับมัธยมศึกษา (ประเภทวิทยาการหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัย Carnegie Mellon โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์)  “เพื่อให้กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับโลกอนาคต และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพในการสร้างสรรค์แนวคิดนวัตกรรมใหม่ๆ”ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์#Activenessทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์#Liketolearnสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง#Adaptiveปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง#www.vru.ac.th#http://pr.vru.ac.th#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223251

Translate »