กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18 “เจ้าฟ้าเกมส์”

วันที่ 2 มีนาคม 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18 “เจ้าฟ้าเกมส์” ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้านการทำงานเป็นทีม มีระเบียบวินัย และส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะด้านกีฬา เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง โดยในวันที่ 2 ได้มีพิธีการมอบรางวัลในระบบออนไลน์ ณ ห้องเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226334

Translate »