ผศ.ดร.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์ ผู้ช่วยอธิการบดี ถ่ายทอดการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่ ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

ผศ.ดร.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์ ผู้ช่วยอธิการบดี ถ่ายทอดการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่ ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อให้เข้าใจข้อมูลและกระบวนการด้านการขับเคลื่อนจริยธรรมในองค์กร ผ่านกิจกรรมทบทวนภารกิจหน่วยงาน โครงสร้างการแบ่งส่วนงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566-2569 ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเอส ศรีราชา โฮเทล แอนด์ เรสซิเด้นซ์ จังหวัดชลบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226717

Translate »