การประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการป้องกันการทุจริตของเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 11 ตุลาคม 2566
ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการป้องกันการทุจริตของเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานและการจัดการกองทุน ป.ป.ช. และการใช้จ่ายเงินกองทุน ป.ป.ช. พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

#vru #valaya #วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247744

Translate »