“การส่งเสริม ถ่ายทอด และการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา (ครบรอบ 25 ปี) (VRU Outstanding Graduate Awards 2023)”

วันที่ 9 กันยายน 2566
ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “การส่งเสริม ถ่ายทอด และการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา (ครบรอบ 25 ปี) (VRU Outstanding Graduate Awards 2023)” ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#vru #valaya #วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225431

Translate »