การประชุมวิชาการ และนิทรรศการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์:อุดมศึกษาไทยยุคใหม่บนความแตกต่างหลากหลายทางสังคม”การประชุมวิชาการ และนิทรรศการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566

วันที่ 28 มิถุนายน 2566

รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการ และนิทรรศการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รองอธิการบดีเข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว ภายใต้หัวข้อ “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์:อุดมศึกษาไทยยุคใหม่บนความแตกต่างหลากหลายทางสังคม” เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและสร้างเวทีให้กับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา และผู้ที่สนใจจากสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ นำเสนอผลงานวิจัยที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในศาสตร์แขนงต่าง ๆ

โดยมี ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ คณบดีคณาจารย์ บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#Visionary#เป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์

#Activeness#ทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์

#Liketolearn#สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#Yields#สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#AcceptanceandFriendliness#เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#http://info.vru.ac.th/?p=4786

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225433

Translate »