การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ส่วนราชการ งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 23 มิถุนายน 2566

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ส่วนราชการ งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

#http://info.vru.ac.th/?p=4775

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226367

Translate »