การตรวจประเมินรับรอง GAP Analysis Stage 1

วันที่ 22 สิงหาคม 2566
ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับการตรวจประเมินรับรอง GAP Analysis Stage 1 ณ ห้องประชุม SCC 503 ชั้น 5 อาคาเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#vru #valaya #วไลยอลงกรณ์

V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246892

Translate »