การแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันที่ 22 กันยายน 2566
นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี โดยมีผศ.ดร.ชุมพล ปทุมมาเกษร ได้แสดงวิสัยทัศน์ ในกระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านระบบออนไลน์

#vru #valaya #วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246897

Translate »