“VRU Influencer สุดยอดนักขายออนไลน์” โครงการส่งเสริมมหาวิทยาลัย เป็นขั้วความเจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ วัจัย พัฒนานวัตกรรม บริการวิชาการ เพื่อพัฒนาสินค้าชุมชน

วันที่ 16 สิงหาคม 2566
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิด “VRU Influencer สุดยอดนักขายออนไลน์” โครงการส่งเสริมมหาวิทยาลัย เป็นขั้วความเจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ วัจัย พัฒนานวัตกรรม บริการวิชาการ เพื่อพัฒนาสินค้าชุมชน ณ บริเวณ ชั้น1 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝ่ายประถมศึกษา

vru #valaya #วไลยอลงกรณ์

V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

www.vru.ac.th

http://pr.vru.ac.th

บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223251

Translate »