การประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากร สายสนับสนุน

วันที่ 15 สิงหาคม 2566
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดี เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากร สายสนับสนุน ณ ห้อง SLB 302 ชั้น3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246892

Translate »