ประชุมเตรียมความพร้อม มหกรรมนิทรรศการวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแห่งความสมดุลและความยั่งยืน ประจำปี 2566 (VALAYA ALONGKORN SUSTAINABLE 2023)

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี ประธานการประชุมเตรียมความพร้อม มหกรรมนิทรรศการวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแห่งความสมดุลและความยั่งยืน ประจำปี 2566 (VALAYA ALONGKORN SUSTAINABLE 2023) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เพื่อหารือในวาระต่างๆ

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225466

Translate »