การประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (IEEE conference,CITSM) ครั้งที่11 วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 11 ตุลาคม 2566
รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีเป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (IEEE conference,CITSM) ครั้งที่11 วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2566
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับมหาวิทยาลัย SITKOM BALI ประเทศอินโดนีเชีย และทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

#vru #valaya #วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246431

Translate »