การประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินรับรอง GAP Analysis

วันที่ 7 สิงหาคม 2566
ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินรับรอง GAP Analysis ณ ห้องประชุม SCC 503 ชั้น 5 อาคาเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

www.vru.ac.th

http://pr.vru.ac.th

บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

วไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223289

Translate »