การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักอนุกรมวิธานน้อย ณ ศูนย์ประสานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ – มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566

รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักอนุกรมวิธานน้อย ณ ศูนย์ประสานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ – มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#L_LikeToLearn_สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_AcceptanceandFriendliness_เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225428

Translate »