เตรียมความพร้อม มหกรรมนิทรรศการวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแห่งความสมดุลและความยั่งยืน ประจำปี 2566 (VALAYA ALONGKORN SUSTAINABLE 2023)

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566

ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รองอธิการบดี เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อม มหกรรมนิทรรศการวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแห่งความสมดุลและความยั่งยืน ประจำปี 2566 (VALAYA ALONGKORN SUSTAINABLE 2023) ณ ห้องประชุม สสร. 302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

#http://info.vru.ac.th/?p=4800

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247081

Translate »