การประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นเวทีการสร้างพลังร่วมสู่แนวทางการขับเคลื่อนในมิติต่างๆเพื่อยกระดับศักยภาพข้าวหอมปทุมธานี 1

วันที่ 5 กันยายน 2566
ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นเวทีการสร้างพลังร่วมสู่แนวทางการขับเคลื่อนในมิติต่างๆเพื่อยกระดับศักยภาพข้าวหอมปทุมธานี 1 ของจังหวัดปทุมธานี ภายใต้โครงการวิจัยการยกระดับศักยภาพพื้นที่และชุมชน ด้วยการเพิ่มมูลค่าและแนวทางการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ข้าวหอมปทุมธานี 1 บนฐานเศรษฐกิจ BCG และสอดรับสังคมสูงวัยอย่างสมบรูณ์ กึ่งเมืองกึ่งชนบทของจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุม จงกลนี ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

vru #valaya #วไลยอลงกรณ์

V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

www.vru.ac.th

http://pr.vru.ac.th

บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246665

Translate »