การบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Relationship between nutrion and meat quality

วันที่ 30 ตุลาคม 2566
ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี
เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Relationship between nutrion and meat quality เป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่องอาหารสัตว์สารส่งเสริม ในอาหารสัตว์ที่ส่งผลต่อคุณภาพเนื้อสัตว์ถูกต้องตามหลักโภชนาการ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ จัดกิจกรรมกรรมโดย คณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ ห้องประชุม Scc2 504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์

#VALAYA #VRU #วไลยอลงกรณ์

#Visionaryเป็นผู้รอบรู้

#Responsibilityทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#Unityความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247743

Translate »