การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดี
ประธานเปิดหีบ-ปิดหีบ การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

www.vru.ac.th

http://pr.vru.ac.th

บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

วไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247049

Translate »