การประชุมโครงการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเป็นขั้วความเจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ฯ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเป็นขั้วความเจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ฯ ณ ห้อง SLB 603 ชั้น 6 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Yields_สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

AcceptanceandFriendliness_เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

www.vru.ac.th

http://pr.vru.ac.th

บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

วไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225428

Translate »