การประชุมชี้แจงการปรับฐานเงินเดือน ตามแนวทางของ มติ ครม พ.ศ.2542 (1.7,1.5) และดำเนินการเลือกกันเองเป็นคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดี
เป็นประธานการประชุมชี้แจงการปรับฐานเงินเดือน ตามแนวทางของ มติ ครม พ.ศ.2542 (1.7,1.5) และดำเนินการเลือกกันเองเป็นคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และ สายสนับสนุน

#VALAYA #VRU #วไลยอลงกรณ์

#Visionaryเป็นผู้รอบรู้

#Responsibilityทำงานด้วยความรับผิดชอบ

Unityความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247744

Translate »