กิจกรรมประชาสัมพันธ์สรรหา เพื่อเข้าร่วมโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED YOUTH STARTUP) ประจำปี 2567 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดี
เข้าร่วมการประชุมกิจกรรมประชาสัมพันธ์
สรรหา เพื่อเข้าร่วมโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED YOUTH STARTUP) ประจำปี 2567 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ณ ห้องประชุม SLB305 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

#VALAYA #VRU #วไลยอลงกรณ์

#Visionaryเป็นผู้รอบรู้

#Responsibilityทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#Unityความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247743

Translate »