การประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566
ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รองอธิการบดี ประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5/2566 ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในวาระต่างๆ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 15-409 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#vru #valaya #วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246958

Translate »