การพัฒนาสมรรถนะการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์(OBE)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ระดับบัณฑิต (ครั้งที่ 1-6) เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์(OBE) ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247036

Translate »